Czy można uzyskać zadośćuczynienie od fryzjera w kwocie 10 tys zł. za nieudaną fryzurę ?

 Każda wizyta u fryzjera, u kosmetyczki czy u manikiurzystki to zawarcie umowy o usługi. Zawarta umowa to najczęściej umowa o dzieło, która uregulowana jest w Kodeksie cywilnym. Jest to umowa rezultatu, w przypadku której liczy się efekt wykonania usługi. W przypadku źle wykonanego zabiegu (fryzury) klientowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa cywylnego dot.  rękojmi za wady dzieła. Umowa o usługi fryzjerskie jest zawierana ustnie, ale jeśli jej wykonanie pozostawia wiele do życzenia, może być reklamowana ! Klient za nieudane wykonanie usługi może w szczególności żądać:

  • poprawienia wykonanej usługi (jeśli możliwe jest poprawienie usługi, np. farbowania, strzyżenia czy manicure) czyli usunięcia wady,
  • a gdy jest to niemożliwe/niewykonalne obniżenia wysokości ceny za usługę,
  • w poważniejszych sytuacjach  klient może również odstąpić od umowy bez zapłaty umówionego wynagrodzenia lub żądać zwrotu już wpłaconych pieniędzy,
  • a w drastycznym przypadku wykonania bardzo nieudanej fryzury także odszkodowania i zadośćuczynienia !

 Nieprawidłowe wykonanie usługi jest podstawą do złożenia reklamacji (najlepiej pisemnej). Reklamację najlepiej złożyć na piśmie, ale czasem warto zaraz po wykonaniu usługi by klient opowiedział fryzjerowi o swoich zastrzeżeniach. W piśmie można przedstawić swoje żądania omówione powyżej. Gdy fryzjer odmówi przyjęcia reklamacji lub ją odrzuci, przysługuje nam prawo skierowania sprawy do sądu. Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do sądu warto się skonsultować z adwokatem, który doradzi jakie dokumenty warto załączyć do pozwu oraz na jaką rekompensatę możemy liczyć za żle wykonaną usuługę fryzjerską lub kosmetyczną.

 W przypadku skierowania sprawy do sądu po nieudanym wykonaniu usługi fryzjerskiej można liczyć nawet na 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia ! Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt I C 1622/15, ustalił, że fryzjerka za wadliwe przeprowadzenie zabiegu trwałej ondulacji powinnna zapłacić:

  • 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • 70 zł tytułem zwrotu kosztów źle wykonanej usługi;
  • 214,02 zł tytułem zwrotu kosztów zabiegów regeneracyjnych. 

 W innej sprawie rozpoznawanej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, sygn. akt XVI C 1286/13, Sąd przyznał klientce przyznał zadośćuczynienie w wysokości 5 tys. zł. za nieudany zabieg depilacji laserem w gabinecie kosmetycznym.

Jeszcze w innej sprawie o sygn. akt III Ca 683/15 Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku przyznał 10 tys. zł. zadośćuczynienia za wadliwe przeprowadzenie zabiegu depilacji  laserowej w gabinecie kosmetycznym.