W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 1 marca 2011 r. (wydanym w sprawie  o sygn. akt P 21/09), w stosunku do przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego można po raz kolejny wystąpić do sądu o wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w trybie wznowienia postępowania. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 8 ust. 1a omawianej ustawy z dnia 23 lutego 1991 r., gdyż  wprowadzała ograniczenie do 25 tys. zł maksymalnej łącznej kwoty odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.  Obecnie żądane kwoty nie są objęte jakimkolwiek limitem !

 Każda osoba internowana w związku działalnością niepodległościową oraz inne osoby pokrzywdzone przez stan wojenny mogą obecnie domagać się podwyższenia odszkodowania i zadośćuczynienia za izolację w obozach internowania, uwięzienie, prześladowania, utratę zdrowia, mieszkania i pracy, czasem wymuszoną wyjazd w jedną stronę za granicę czy inne represje. W czasie stanu wojennego internowano ponad 10 tys. osób, w tym niektóre osoby więcej niż raz.

Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić odpowiednio w sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym. Odszkodowanie nie jest ograniczone jedynie do strat związanych bezpośrednio z pobytem w ośrodku odosobnienia i obejmuje też dalszy uszczerbek majątkowy powiązany przyczynowo z wykonaniem decyzji o internowaniu. Obliczając zaś wysokość zadośćuczynienia trzeba mieć na uwadze wskazania judykatury prawidłowe rozumienie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), w szczególności sformułowania mówiącego, że „uprawnienie to”, tj. uprawnienie do otrzymania od Skarbu Państwa odszkodowania oraz zadośćuczynienia, w razie śmierci osoby represjonowanej „przechodzi” na jego małżonka, dzieci (w tym na dziecko osoby represjonowanej, które zostało po śmierci tej osoby przysposobione w drodze adopcji niepełnej