Prawo pracy w czasach pandemii.

Pandemia koronawirusa wpływa na niebezpieczeństwo utraty pracy, ale czy pracodawca w złej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa może zwolnić pracownika, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach ? W mojej ocenie, w warunkach trudnej sytuacji finansowej pracodawcy, nadal aktualne są przepisy Kodeksu pracy wskazujące na sposoby rozwiązania umowy o pracę. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy, zwolnienie pracownika następuje w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W świetle prawa pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta może dotyczyć umów o pracę zawartych na czas określony, w tym na okres próbny i na zastępstwo. Co do zasady umowa o pracę wygasa z upływem terminu, na jaki została zawarta lub ustalonego w aneksie do umowy. Pracodawca bowiem z reguły nie ma obowiązku przedłużenia zawartej umowy z pracownikiem.

Rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy do tzw. „zwolnienia pracownika” w wyniku rozwiązania umowy o pracę może dojść m.in. przez złożenie oświadczenia jednej ze stron (pracodawcy czy pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest to czas, który ma upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy z mocy oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia różni się w zależności od rodzaju zawartej umowy, jak również od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy od okresów ustanowionych przez Kodeks pracy. Jednakże strony w umowie mogą ustalić, że okres ten będzie dłuższy niż ten wynikający z ustawy. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Ważne jest, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest rozwiązanie tej umowy bez wypowiedzenia, czyli przez oświadczenie woli złożone jednej ze stron stosunku pracy drugiej stronie, powodujące natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Powyższe rozwiązanie jest najbardziej drastycznym i nadzwyczajnym w swoich skutkach sposobem ustania stosunku pracy, który można  zastosować tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Porozumienie stron (tzw. „porozumienie rozwiązujące”) umożliwia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zgodne ustalenie, iż łączący ich stosunek pracy w oznaczonym czasie ulega rozwiązaniu. Kodeks pracy nie wprowadza w tym przypadku żadnych ograniczeń czy dodatkowych warunków do spełnienia. Porozumienie stron może być zawarte w dowolnej formie i praktycznie w każdym momencie istnienia stosunku pracy.  Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron może nastąpić albo natychmiast (z chwilą jego zawarcia) albo po upływie pewnego czasu, wskazanego w porozumieniu. Może to być dowolny termin na który zgodzą się obie strony. Z propozycją wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić każda ze stron, czyli zarówno pracodawca, jak i pracownik.