Prawo cywilne

 

– Dochodzenie świadczeń odszkodowawczych

Kancelaria oferuje usługi w zakresie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych (zadośuczynienia, odszkodowania, renty i inne), w tym dotyczących:

– osób, które bezpośrednio ucierpiały w wyniku wypadków (komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie) oraz innych zdarzeń jak chociażby błędy medyczne

– bliskich osób (najbliższych członków rodziny), które ucierpiały (zmarły lub nie odzyskały przytomności po wypadkach lub które znajdują sie w innych sytuacjach) w wyniku wypadków (komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie) oraz innych zdarzeń jak chociażby błędy medyczne

Pomoc i doradztwo w sprawach o należne świadczenia odszkodowawcze obejmuje reprezentację przed zakładami ubezpieczeniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, pracodawcami oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za powstanie szkody

Kancelaria doradza i w zastępstwie osób poszkodowanych prowadzi postępowania likwidujące powstałe szkody i postępowania sądowe mające na celu uzyskanie szeroko rozumianych świadczeń odszkodowawczych (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta i inne) w pełnym wymiarze oraz innych świadczeń za wszelkie skutki zdarzeń rodzących odpowiedzialność.
Do dochodzonych świadczeń odszkodowawczych można zaliczyć m.in.
– zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w sytuacji, gdy poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju organizmu (art. 445 § 1 k.c.),
– zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (art. 444 § 1 k.c.)
– stosowne odszkodowanie oraz zwrot kosztów pogrzebu dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku (art. 446 § 1 i 3 k.c.).
– świadczenia rentowe (renta uzupełniająca i na zwiększone potrzeby – art. 444 § 2 k.c.)
– renta alimentacyjna ( art. 446 § 2 k.c.)
– zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny zmarłego (446 § 4 k.c.)

Doradzam i prowadzę sprawy o świadczenia odszkodowawcze, dotyczące wypadków, które wydarzyły się od 28 grudnia 1996 r.