Prawo cywilne

 

– Prawo cywilne

Kancelaria oferuje usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym spraw dotyczących m.in. następujących kwestii:

Prawa rzeczowego:
– kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych
– ochrony prawa własności i posiadania
– prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia nieruchomości
– spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw
– ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Prawa zobowiązań:
– wykonywania zobowiązań i skutki ich niewykonania
– dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
– krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań
– ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika
– opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta
– dochodzenia świadczeń odszkodowawczych (zadośćuczynień i odszkodowań i rent ) od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty
– ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami