Prawo cywilne

 

– Prawo karne

Prawo karne:
Kancelaria oferuje usługi reprezentowania osoby pokrzywdzonej lub oskarżonego w postępowaniach w zakresie szeroko pojętego prawa karnego, prawa karnego skarbowego lub prawa wykroczeń, w tym dotyczących m.in. kwestii:
– obrony oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę oraz obrona oskarżonego przed sądem I lub II instancji
– reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary lub o ułaskawienie)
– reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oraz reprezentowanie osób poszkodowanych w postępowaniu sądowym (oskarżyciel posiłkowy i prywatny)
– dochodzenie roszczeń  z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym

Spośród szerokiego zakresu spraw karnych kancelaria zajmuje się w szczególności przestępstwami:
– komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i inne)
– przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia i inne)
– przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uchylanie się od obowiązku alimentacji)
– przeciwko wolności (groźby karalne, szantaż, stalking i inne)
– przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej i inne)
– przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy i inne)
– przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe i inne)
– gospodarczymi (przestępczość białych kołnierzyków, oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, przestępstwa związane z prawem upadłościowym i inne)
– określonymi w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających)
– związanymi z naruszeniem praw autorskich, znaków towarowych, wzorów użytkowych i patentów

Kancelaria reprezentuje również klientów w sprawach wykroczeniowych. Wśród najbardziej powszechnych są to:
– wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, niestosowanie się do ograniczenia prędkości i inne)
– wykroczenia przeciwko mieniu (kradzież lub przywłaszczenie, paserstwo)
– wykroczenia przeciwko osobie (złośliwe niepokojenie, szczucie psem i naruszenie obowiązków rodzicielskich i opiekuńczych)