Prawo cywilne

 

– Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczących m.in. spraw:
– o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane pomiędzy pracownikiem a pracodawcą (np. o rozwiązanie umowy o pracę, o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, czy też o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy niezgodne z obowiązującymi przepisami, o mobbing lub o godziny nadliczbowe)
– o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
– o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
– o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
– w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
– przygotowywanie i opiniowanie: umów o pracę (w tym również kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji), regulaminów i układów zbiorowych pracy
– bieżącej obsługi pracodawców w zakresie prawa pracy
– ustalenia odpowiedzialności materialnej pracowników oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko ich prawom