Prawo cywilne

 

– Windykacja i antywindykacja wierzytelności

Kancelaria oferuje usługi w zakresie dochodzenia wierzytelnosci (windykacja) oraz ochrony dłużników przed egzekucją wierzytelności (antywindykacja), w tym obejmujących m.in.:

– doradztwo i pomoc pomoc mająca na celu ochronę wierzycieli w sytuacji dochodzenia roszczeń o zapłatę oraz świadczeń niepieniężnych z różnych tytułów (np. pomoc w doprowadzeniu do wyjawienia majątku dłużnika, dochodzenie uznania za bezskuteczne umów zawartych przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz pomoc w pociągnięciu do odpowiedzialności cywilnej i karnej osób ukrywających lub zbywających majątek zagrożony zajęciem lub działających na szkodę wierzycieli)

– doradztwo i pomoc mająca na celu ochronę dłużników, w tym też prawo do obrony dłużnika w szeroko rozumianych powództwach przeciwegzekucyjnych i innych instytucjach procesowych i pozaprocesowych