„Ostatnia wola”, „Na wypadek śmierci” czy najzwyczajniej „Testament” – to różne nazwy jedynej formy rozporządzania swoim majątkiem po śmierci, jaką zna polski Kodeks cywilny. Dobrze wiedzieć jak prawidłowo sporządzić testament i co można zamieścić w testamencie.

Polski Kodeks cywilny stanowi, że tylko w testamencie mozna rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci. Oznacza to, że jeśli chcemy, aby nasz majątek po śmierci przeszedł na określone osoby, musimy sporządzić testament. Jest to dokument bardzo sformalizowany, i co do zasady jakiekolwiek odstępstwo od przewidzianej przez prawo formy testamentu, skutkuje jego wadliwością i nieważnością. Podstawową zasadą jest, że testament może sporządzić tylko jedna osoba, zatem wykluczone są testamenty wspólne np. małżonków. Taki dokument nie jest testamentem i nie odniesie zamierzonego skutku. Każdy z małżonków musi sporządzić osobny testament. Osoba sporządzająca testament, zwana testatorem, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych – nie może go sporządzić osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona. Jednak testament sporządzony przez osobę o pełnej zdolności do czynności prawnych, która następnie została ubezwłasnowolniona, zachowuje ważność. Testament musimy sporządzić osobiście i wykluczone jest jakiekolwiek pełnomocnictwo do tej czynności.

Testament może być w dowolnej chwili odwołany przez osobę, która go sporządza. Wystarczy sporządzić nowy testament lub zniszczyć poprzedni bądź w dotychczasowym dokonać zmian, z których wynika wola odwołania.